Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του Μητροπολιτικού Φορέα

Κυριότερες ρυθμίσεις που διέπουν τη σύσταση και λειτουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης Τρίτσης

 

Η έκταση των 913 στρεμμάτων του Πάρκου (πρώην ΒΚ 822 δημόσιο ακίνητο) έχει παραχωρηθεί στον Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ). Η παραχώρηση έγινε το 1993 και ανανεώθηκε το 2003.

Παραχωρητήριο ΚΕΔ, 2003 (κείμενο, χάρτης)

 

1996-2014

1996: ΠΔ (ΦΕΚ Δ 20). «Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου χρήσεων γης και όρων και περιοχών δόμησης στο Οικολογικό Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Α. Τρίτσης»

2002: ΠΔ 184 (ΦΕΚ Α 172). «Σύσταση ΝΠΙΔ Οργανισμός Διοίκησης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης»

2004: ΥΑ 9069 (ΦΕΚ Β 445). «Έγκριση κανονισμού διάρθρωσης και λειτουργίας του Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης»

2009: ΥΑ 16920 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ186). «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνη Τρίτση»

2011: Ν. 4002 (ΦΕΚ Α 180) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρου 59. «Συγχώνευση νομικών προσώπων σε νέο φορέα: Πάρκο Τρίτση, Κηφισσού, Ελαιώνα»

 

2014-σήμερα

2014: Ν. 4277 (ΦΕΚ Α 156). «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις»

2014: Ν. 4296 (ΦΕΚ Α 214) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 11. «Μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΝΠΙΔ «Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Α» στον ΑΣΔΑ»

2016: Ν. 4414 (ΦΕΚ Α 149) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 51 ως 60. «Σύσταση Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Κοινωνικής Οικονομίας Αντώνης Τρίτσης»

2016: ΚΥΑ 48112 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 538). «Συγκρότηση του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Κοινωνικής Οικονομίας Αντώνης Τρίτσης»

2019: YA ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/2343/174 (ΦΕΚ 207 Β). «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας “Αντώνης Τρίτσης”»